Regulamin przedpłat za zabiegi i usługi w gabinecie

§ 1 Godziny otwarcia

1. Gabinet Podologiczny Pomoc dla stóp (Świadczeniodawca) otwarty jest w godzinach 10:00-19:00 od poniedziałku do piątku przy ul. Krawieckiej 3/9 (Apartamentowiec Justin Center) we Wrocławiu (wejście od ul. Wita Stwosza).

2. Zalecamy skontaktowanie się z recepcją, bo godziny pracy mogą ulec zmianie. Gabinet Podologiczny Pomoc dla stóp zastrzega sobie prawo do zmian grafiku i godzin przyjęć ze względu na zdarzenia losowe.

3. Nie oferujemy wizyt domowych.

4. Wizyty wymagają wcześniejszej rezerwacji.


§ 2 Cennik

Cennik usług Gabinetu Podologicznego Pomoc dla stóp dostępny jest na stronie: www.pomocdlastop.pl/cennik/


§ 3 Rezerwacja i płatności

1. Pacjent umawia się na wizytę przez portal Booksy – Pomoc dla stóp (dawny Satinell), telefonicznie pod numerem telefonu 887 887 215 lub 71 315 45 92, mailowo: gabinet@pomocdlastop.pllub osobiście w recepcji Gabinetu Pomoc dla stóp.

2. Gabinet Podologiczny Pomoc dla Stóp nie udziela konsultacji telefonicznych, Pacjenci są konsultowani wyłącznie podczas wizyty w gabinecie. W celu określenia dokładniejszego czasu trwania wizyty, podolog może zwrócić się z prośbą o przesłanie zdjęcia zmiany bądź całej stopy na adres email: gabinet@pomocdlastop.pl

3. W celu rezerwacji wizyty wymagana jest przedpłata wynosząca około 30% całej kwoty zabiegu. Kwota przedpłaty uzależniona jest od wykonywanego zabiegu/badania. Przedpłata wliczana jest w płatność końcową za zaplanowany zabieg lub wykonaną usługę.

4. Realizacja odbywa się za pomocą systemu płatności online Moment Pay. Pacjent otrzymuje link do płatności poprzez sms/e-mail. Wpłaty można dokonać za pomocą karty kredytowej lub szybkim przelewem. Brak dokonania przedpłaty w przeciągu 24h od zarezerwowania terminu oznacza odwołanie wizyty.

5. Jeżeli Pacjent umawia się na wizytę, która ma odbyć się tego samego dnia, zostanie on również poproszony o dokonanie przelewu przedpłaty na poczet planowanego zabiegu lub usługi, a następnie o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres mailowy gabinet@pomocdlastop.pl w przeciągu 0,5 godziny. W przypadku, gdy ten warunek nie zostanie spełniony, dokonana rezerwacja zostanie anulowana.

6. Umawianie na wizyty zalecane jest co najmniej tydzień przed planowanym terminem.

7. Dzień przed umówionym terminem wizyty Pacjent otrzymuje wiadomość SMS z prośbą o potwierdzenie wizyty.

8. Płatność odbywa się po zakończonej wizycie.

9. Możliwość płatności kartą lub gotówką.

10. Fakturę za wizytę wystawiamy do końca miesiąca, w którym wizyta się odbyła. Faktura wysyłana jest na adres mailowy Pacjenta.


§ 4 Zalecenia dla Pacjenta

1. Na konsultację podologii ortopedycznej (badanie stóp) z wykonaniem wkładek prosimy o zabranie obuwia, do którego mają być dopasowane wkładki oraz krótkie spodenki odsłaniające kolana. W przypadku konsultacji podologicznej prosimy nie używać wcześniej żadnych preparatów, aby nie zaburzać naturalnego obrazu stopy.

2. W Gabinecie Pomoc dla stóp osoby niepełnoletnie mogą przebywać wyłącznie w towarzystwie opiekuna prawnego, rodzica lub opiekuna faktycznego.


§ 5 Zabrania się

1. W Gabinecie zabrania się spożywania alkoholu i palenia tytoniu oraz wprowadzania zwierząt.

2. Z konsultacji nie mogą skorzystać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu oraz których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych Pacjentów i pracowników.

3. Gabinet Podologiczny Pomoc dla stóp zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania zabiegu, jeśli zachowanie pacjenta będzie nieadekwatne do miejsca.


§ 6 Spóźnienia i odwoływanie rezerwacji

1. Każdy Pacjent w Gabinecie Pomoc dla stóp jest traktowany indywidualnie, dlatego czas wizyty może ulec wydłużeniu.

2. O planowanych opóźnieniach recepcja na bieżąco informuje Pacjentów telefonicznie lub za pomocą wiadomości sms.

3. Dzień przed umówionym terminem wizyty Pacjent otrzymuje wiadomość SMS z prośbą o potwierdzenie wizyty. W przypadku, gdy Pacjent nie potwierdzi telefonicznie bądź SMS-em przybycia na wizytę w dniu poprzedzającym do godz.17:00, wizyta zostanie anulowana, a przedpłata pobrana.

4. Konsultację lub badanie można odwołać bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów do 2 dni przed planowaną wizytą. W takim przypadku Pacjentowi zwracana jest kwota wpłaconej przedpłaty. W przypadku wizyt zaplanowanych na poniedziałek zalecamy ich odwołanie w piątek do godz. 17:00.

5. W przypadku nieodwołania lub odwołania wizyty w czasie krótszym Świadczeniobiorca ma prawo do zatrzymania kwoty wpłaconej przedpłaty, chyba że Pacjent udowodni, że niemożliwość pojawienia się na planowanej wizycie wynikła z siły wyższej w rozumieniu przyjętym w orzecznictwie sądowym. W takim przypadku Pacjent otrzymuje zwrot.

6. Spóźnienie Pacjenta na wizytę nie przedłuża czasu jej trwania. Specjalista może odmówić wykonania usługi jeśli spóźnienie może zakłócić wizyty innych Pacjentów.

7. Gabinet Podologiczny Pomoc dla stóp zastrzega sobie prawo do odwołania wcześniej ustalonej wizyty z przyczyn losowych i zaproponowania Pacjentowi nowego terminu. Jeżeli Pacjentowi nie odpowiada żaden z zaproponowanych terminów Gabinet Podologiczny Pomoc dla stóp zwraca Pacjentowi całą kwotę wpłaconej przedpłaty. Wszelkie zwroty przedpłat, wpłaconych przez Pacjenta, dokonywane są w formie uznania na konto, z którego wpłynęła należność, za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych.

8. W przypadku nieodwołania wizyty w terminie pobrana przedpłata nie podlega zwrotowi. Potrącana kwota przedpłaty stanowi rekompensatę związaną z koniecznością poniesienia przez Świadczeniodawcę kosztów obsługi procesu rezerwacji i zapewnienia gotowości do świadczenia usług przez specjalistę podologa lub fizjoterapeutę oraz udostępniania w tym celu pomieszczeń, sprzętu medycznego i innej infrastruktury.

9. Dokonanej przedpłaty nie można przekazać na konto innego Klienta.


§ 7 Powikłania zabiegów podologicznych

1. Podczas zabiegów podologicznych może dojść do powikłań takich jak: ból, krwiak, krwawienie po zabiegu, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane leki, które nie podlegają reklamacji.

2. Zabiegi podologiczne wymagają od Pacjenta bezwzględnej współpracy z podologiem prowadzącym oraz ścisłym stosowaniu się do zaleceń.

3. Do powikłań dochodzi niezmiernie rzadko, należy jednak wziąć pod uwagę zwolnienie lekarskie (około 14 dni). Prawidłowy proces leczenia zachodzi wówczas, gdy stosujemy się ściśle do zaleceń podologa.

4. Pacjenci przebywający w Gabinecie Podologicznym Pomoc dla Stóp są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu i sugestii pracowników.


§ 8 Reklamacje

1. Wszelkie spory wynikające z realizacji usług rozstrzygane będą polubownie, ze szczególnym uwzględnieniem dobra Pacjenta oraz Stron.

2. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia sporu, spory wynikające z realizacji świadczeń rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Gabinetu Podologicznego Pomoc dla Stóp.

3. Regulamin podlega prawu polskiemu oraz RODO.Powyższy regulamin jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania naszego Gabinetu oraz podyktowany jest troską o najlepszą dostępność terminów naszych nowych i stałych Klientów.
Wrocław, 01.08.2023 r.